top of page

Betaling en verzending

Betalingen en betalingstermijn online verkopen.

 1. Bij een bestelling via de webshop van Buro Ruig, dienen deze producten direct te worden afgerekend door middel van iDeal of een andere betalingsmogelijkheid aangeboden via de online winkel.

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Buro Ruig, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Buro Ruig het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de consument een verlate levering niet aan Buro Ruig kan tegenwerpen

Levertijd, normaal gesproken binnen een week.

 1. De door Buro Ruig opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Feitelijke levering

 1. De consument dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Informatieverstrekking door de consument 

 1. De consument stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Buro Ruig.  

 2. De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de consument dit verzoekt, retourneert Buro Ruig de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Buro Ruig redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de consument.

bottom of page