top of page

Bestel en retour proces

Betalingen en betalingstermijn online verkopen.

 1. Bij een bestelling via de webshop van Buro Ruig, dienen deze producten direct te worden afgerekend door middel van iDeal of een andere betalingsmogelijkheid aangeboden via de online winkel.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt

 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.)

 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

 • het product geen los tijdschrift of losse krant is

 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

   2.  ​De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

   3.  ​De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@buroruig.nl, indien gewenst met behulp van

        het herroepingsformulier (te downloaden door hier te klikken).

   4.  ​De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Buro

        Ruig, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

   5.  ​De kosten voor retourneren komen te alle tijden voor rekening van de consument. Dit zal in beginsel geschieden middels PostNL

        pakketpost €6,95 (standaard verzending, prijspeil 10 juni 2019).

   6.  ​Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in

        aanmerking komen, zal Buro Ruig deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht,

        terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Buro Ruig heeft geretourneerd.

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Buro Ruig, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres. 

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Buro Ruig het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de consument een verlate levering niet aan Buro Ruig kan tegenwerpen

 

Levertijd 

 1. De door Buro Ruig opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Feitelijke levering

 1. De consument dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Buro Ruig niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de consument zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Buro Ruig, bij gebreke waarvan Buro Ruig niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring 

 1. Indien de consument bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de consument.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de consument.

 

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

 • het product is nog niet gebruikt

 • Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de consument aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Informatieverstrekking door de consument 

 1. De consument stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Buro Ruig.  

 2. De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de consument dit verzoekt, retourneert Buro Ruig de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Buro Ruig redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de consument.

Klachten

 1. De consument dient een door Buro Ruig geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument Buro Ruig daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Buro Ruig uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant c.q. consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Buro Ruig in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant c.q. consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Buro Ruig gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid Buro Ruig

 1. Buro Ruig is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de consument lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  

 2. Indien Buro Ruig aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Buro Ruig is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Buro Ruig aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de consument op schadevergoeding van Buro Ruig vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Buro Ruig toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Buro Ruig niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Buro Ruig in verzuim is. 

 3. Buro Ruig heeft het recht de overeenkomst met de consument te ontbinden, indien de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Buro Ruig kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Buro Ruig in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de consument niet aan Buro Ruig kan worden toegerekend in een van de wil van Buro Ruig onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Buro Ruig kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Buro Ruig één of meer verplichtingen naar de consument niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Buro Ruig er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Buro Ruig is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

bottom of page